ENI S.P.A.EI 2 13,53€ +0,95%
ENVITEC BIOGAS O.N.EI - 50,35€ +0,90%
Alto IngredientsDI - 3,17$ +0,80%
AndersonsDI - 35,44$ +0,32%
Renewable Energy GroupXMUN - 58,46€ -
Green PlainsDI - 29,09$ -0,57%
CROPENERGIES AGEI 4 13,64€ -0,87%
VERBIO VER.BIOENERGIE ONEI 4 70,50€ -0,98%
NESTE OYJEI 1 46,34€ -1,50%
Darling IngredientsDI 2 61,52$ -2,41%
AemetisDI 1 3,93$ -8,06%